Ücret Tarifesi
              5362 Sayılı Kanunun 62. maddesi ile öngörülen, 5362 Sayılı Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin ücret tarifeleri onaylama yetkisini MESOB Yönetim Kuruluna vermiştir.

              MESOB Yönetim Kurulu, odalardan intikal eden ücret tarifesi onay taleplerini kurul kararına esas olacak ön incelemeye tabi tutmak üzere, ?Esnaf ve sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Ücretlerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin verdiği yetki ile MESOB bünyesinde ücret tarifesi tespit komisyonu oluşturmuştur.

MARDİN ESOB Ücret Tarifesi Tespit Komisyonu :
 
Başkan : İsa TUNÇ Kzıltepe Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı
Üye : Gültekin COYRAT Mardin Oto Tamircileri Odası Başkanı
Üye : Bedran ŞAHİN Kızıltepe Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı
Üye : Atman ELİTAŞ Derik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Üye : Ahmet ÖNEN Derik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı
Üye : İsmail UREBE Kızıltepe Demir Doğramacılar ve Kaynakçılar Odası Başkanı
Üye : Zeynettin AYAV Kızıltepe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı

              Olmak üzere Yedi kişiden oluşur. Komisyon , yönetim kurulu toplantılarından önce toplanarak gündemindeki talepleri inceler. Tarife talepleri hakkındaki görüşlerini gerekçeleriyle birlikte yönetim kurulunun görüşlerine sunar.

              Bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra otuz gün içinde onaylanır veya reddedilir. Onaylanan fiyat tarifesi belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya yedi gün içerisinde bildirilir ve bu andan itibaren yürürlüğe girer. Fiyat tarifeleri, uygulanacak azami hadleri gösterir.

              Belediyeler veya o yerin en büyük mülki amiri tespit edilen bu tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde esnaf teşekkülü ile anlaşmaya varamazlarsa onbeş gün içinde o yerin mülki amirinin ya da görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret ve sanayi veya ticaret odasından bir temsilci ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcisinden teşekkül edecek bir komisyonda görüşülüp karar verilmesini isteyebilirler.

              Komisyon kararları salt çoğunlukla alınır. Komisyon, tarifeleri uygun bulmadığı takdirde tarife yürürlükten kalkar.

               Komisyon kararına karşı, ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on gün içinde ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunabilirler. Bu mahkemenin kararı kesindir.